هنرشفا
 

http://reiki4u.ir

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم آذر ۱۳۸۸ساعت 9:22  توسط عباس پوریوسفی (گراندمسترریکی) | 

باعرض سلام خدمت همه دوستان

ازآنجاکه درحال راه اندازی سایت جدیدومتفاوتی هستیم لذافعالیت دراین بلاگ رامتوقف کردیم .شماعزیزان میتوانیدبه آدرس جدید،که بزودی معرفی میشودمراجعه فرمائید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۸۸ساعت 8:49  توسط عباس پوریوسفی (گراندمسترریکی) | 
کارگاه آموزشی اسوئی ریکی

کارگاه آموزشی اسوئی (تبتی پیشرفته)

کارگاه آموزشی نیواسوئی ریکی وتقویت کننده نیواسوئی

کارگاه آموزشی کارونا ریکی

کارگاه آموزشی سیچیم ریکی

کارگاه آموزشی دکشا ریکی

کارگاه آموزشی کندالینی ریکی

کارگاه آموزشی گلدریکی ریکی

کارگاه آموزشی لایف فورس ریکی

کارگاه آموزشی رون والدر ریکی

کارگاه آموزشی تایکون ریکی

کارگاه آموزشی منشاءتایکون ریکی

کارگاه آموزشی منشاء۷چاکراریکی

کارگاه آموزشی شفای تمام طیف ریکی

کارگاه آموزشی شعله بنفش ریکی

کارگاه آموزشی شفای ۷رنگ ریکی

کارگاه آموزشی شمن رزونانس ریکی

کارگاه آموزشی سخمت سخم ریکی

کارگاه آموزشی آلچمی ریکی

کارگاه آموزشی صوفی ریکی

کارگاه آموزشی آنگل وینگز ریکی

کارگاه آموزشی کاندللایت ریکی

کارگاه آموزشی الناری یل ریکی

کارگاه آموزشی فیوژن ریکی

کارگاه آموزشی کوزورایس ریکی

کارگاه آموزشی سوکی سی سیستم ریکی

کارگاه آموزشی سیمرغ امپوورمنت ریکی

کارگاه آموزشی هاوک امپوورمنت ریکی

کارگاه آموزشی بات ترفلی امپوورمنت ریکی

کارگاه آموزشی آبون دانس ریکی

کارگاه آموزشی چاکراآیوریک فیلدهی لینک ریکی

کارگاه آموزشی کلروایوانرژی ریکی

کارگاه آموزشی ادرل هربس ریکی

کارگاه آموزشی ویسدوم اف مرلین ریکی

کارگاه آموزشی آیوروداریکی

کارگاه آموزشی المنتال ریکی

کارگاه آموزشی سلتیک ریکی

کارگاه آموزشی ری اف سایندسیس ریکی

کارگاه آموزشی ویسدم اف مرلین ریکی

کارگاه آموزشی فدرز اف آنگل ریکی

کارگاه آموزشی سیلورراین ریکی

کارگاه آموزشی بودابلیس ریکی

کارگاه آموزشی مجیکال شمن ریکی

کارگاه آموزشی کاوا ریکی

کارگاه آموزشی لایت اف فورگیونس ریکی

سرمونی آل وایت مجیک ریکی

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۸۸ساعت 8:39  توسط عباس پوریوسفی (گراندمسترریکی) | 

جادوی سفیدچیست؟

به عقیده من جادوی سفیدناب ،نیروی عملی پاکسازی وتغییرمطلوب است .جادوی سفیدرانمیتوان برای تسلط برزندگی افراد استفاده کردیانمیتوان بااستفاده ازآن کسی رادوباره زنده کرد،آن فقط برای بهترشدن وبهترزندگی کردن انسان وتمام مخلوقات زنده استفاده میشود.جادوی سفیدبه عنوان قدرت نفوذعمیق،مثبت،اشعه های فوق سیستمی که واردجسم کیهانی میشود،نفوذبرروی تمام محاورات ماباخداواستفاده معنوی ابزاری که باآنهاهمسومیشوید،عمل میکند.هرچند جادوی سفیدهنوزتوسعه یافته نیست،  اما پیشرفت روحانی آن به منظورآرامش بیشتر،تغییرموفقیت وبیداری چشم سوم کاملامشهود است.گرمای تابشی عشق ،هارمونی وصلح نتایجی ازپاکسازی وتطهیردراین سیستم است.

جادوی سفید:

جادوی سفیدآرامش پیداکردن راافزایش میدهدواجازه میدهدگرمائی که درحال فرستادن آرامش بوجودمی آیدرااحساس کنیم وآنراتقویت میکند.نمادها استفاده نمیشوندبرای توانائی ذهن بلکه به منظورتمرکزبیشتراستفاده میشوند.رنگهاونشانه های معنوی رامیتوان برروی تاج ،چشم سوم وقلببهتردیدکه کامل کننده جادوی سفیدبرای تواناکردن هوشیاری،تله پاتی وآرامش است.برای بدست آوردن تمام این مواردمیتوان ازجادوی سفیداستفاده کرد.

این فعالیت شامل 5سطح همسوئی است که مارابه ارواح،فرشتگان وابزاری که درکنارمابرای اجرای جادوی سفیدکارمیکنندارتباط میدهد.

سطح 1 همسوئی بااله نگهبان (سرپرست).

سطح 2 همسوئی بااله وحدت.

سطح 3 همسوئی بااله بخشش ومحافظت.

سطح 4 همسوئی بااله زیبائی.

سطح 5 همسوئی باابزارجادوی سفید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آذر ۱۳۸۸ساعت 11:8  توسط عباس پوریوسفی (گراندمسترریکی) |