هنرشفا
ستاره آبی انرژی آسمانی  ونشاندهنده گسترش واقعیت ودرستی ونوروروشنائی به وسیله ریکی استاد جان ویلیام ازطرح هاوبرنامه های حساس درطول راهنمائیهای فرشتگان مقرب  درطول مراقبه هایش ،این روش راابداع کرده است.              

جان ویلیام آموزش ریکی رابه گاری جیرایوچ   درسطح اصلی سیستم ستاره آبی انرژی آسمانی رادرسال 1995 آغازکرد.درطی ماه هاجان خلاصه اطلاعات راباگاری تقسیم نمود.گاری ماههای تابستان رادرسال1995برروی استفاده خاص ازسمبل های گسترش یافته برای شروع به نیویورک وبسیاری ازمکانهارهسپارشد.

سمبل هائی که ازآگاهی های الهی است وانرژی های آنهاهمیشه جریان داردودرجسم وجان ماساری است وحتی  اگربرای یک دقیقه هم که درماباشد، ولی بسیاربخش مهم وتاثیرگذاری است،باعث آسان کردن تغییرات مولکولی وبه همراه آن تغییرات روحی وروانی میشود.انرژی هابه محافظت ازوجودخودمان درطول زمان ومکان  وبدست آوردن اطلاعاتی ازبالارفتن مهارت هاواطلاعاتی مربوط به خداوندونمادهاوکلمات دارای قدرت ،میپردازند.
ستاره آبی،انرژی آسمانی،انتقال توانائی روحی به فاصله پلی بین خداوبشریت است.
پل رنگین کمان ،توانائی سازگارکردن یاوفق دادن برای استفاده ازاستعدادهاراداردویانقش گسترش سطح آگاهی رادارد.
هندباستان،ایران ویونان ،دارای علم زیادوتمدن عظیم وپهناوری هستند.آن هاازقدرتهای برتر استفاده میکردندومیتوانستندبیماری هاراازطریق روحی وروانی درمان کنندومحافظت کنندگان رازخردمندان هستند.آخرین کمک درمراسم عبادت وتمرینات آنها،تغییرماهیت روحی وروانی حاکم بودوفهمیدن واقعیت وتمام قدرتهای روحی که میراث طبیعی ماورائی روح وذهن بشراست.
ستاره آبی آسمانی،یک متددرباره درهای جهانی که اجازه ادامه دادن به بررسی دانشها،آموزش وتقسیم آن هاباتمام موارداحساسی راپیشنهادوعرضه میکند.

ستاره آبی فقط درباره سودمندی های ضروری وفوری مانندسلامتی ،مراقبت،بدست آوردن پول ودیگرنیازهای زندگی هرشخص نیست،همچنین به رشد،تکامل وپیشرفت روحی وروانی افرادی که تمرین میکنندنیزکمک میکندودربرابرقسمت روان شناختی که میتواندروح وذهن رادرمدت درمعرض قرارگرفتن آن برای تجربیات سفربین زمانی درحالی که برنامه پیشرفت سازگاری راپیگیری میکند،درمان ومحافظت میکند.

انرژیهای آسمانی ازستاره آبی،بیماریهائی رادرمان میکندودرسطوح مختلف مورداستفاده قرارمیگیردوبه عنوان یک مهم برای ادامه دوره کیهانی وبزرگ تولد به دنبال قانون دوم جهانی ،شکستن انرژیهاوتغییرآنهادرمراحل مختلف وبالاتر،عمل می نماید.
روش ستاره آبی،ترکیب انرژی بیرونی آتشی فعال که رنگ های آتشی وطلائی رابه همراه دارد،میباشند.
سمبولهای ستاره آبی انرژی آسمانی شامل خدا یا انرژی های پیش الگواست که زمانی که به وسیله مراسم آغازین درجهانی برابربرجسته میشود،کاربردخارق العاده ای دارند.
ستاره آبی، انرژی آسمانی دارای شرایط لازم برای درمان خودودرمان دیگران دارد......
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۸۸ساعت 0:1  توسط عباس پوریوسفی (گراندمسترریکی) | 
شمن کیست؟کشیش یاکاهن که درزمانهای قدیم درشمال آسیاواروپازندگی میکردند.
آمادئوس چیست؟
آمادئوس یک سیستم شفابخشی شمنی قدرتمنداست که برمبنای انرژی بناشده است وازعشق خداوندومجموعه ای ازسمبلهای باستانی (بدون نام ونگ)به عنوان یک ابزاربرای انتقال انرژی استفاده میکند.این سمبلهاچندبعدی هستندبنابرایان درهردوبعدکابردفردی وقلمروحوزه شان،تخصص یافته هستند..این سیستم به برخی ازسیستمهای ریکی شباهت داردکه مراکزانرزی رادربدن متعادل می کننداماسمبلهای آمادئوسبرای کارهای تخصص یافته تری طراحی شده اند.(یعنی نسبتبه سمبلهای ریکی اختصاصی ترعمل میکنند)
بیشترتکنیک های آمادئوس باچشم سوم عمل کرده وقابل مشاهده هستندولی این روش میتواندبه طورت یک روش کارکردمستقیمنیزمورداستفاده قراربگیرد.بنای این سیستم،مسیر(مجرا)انرژی است که یک ارتباط موثررابین انسانوالوهیت برقرارمیکند.به عبارت دیگراین روش یک دروازه گشوده شده برروی عشق الهی است که ازطریق چاکرای قلب کارمیکند.این کانال با3بارتکرارکردن یک مانترای شخص فعال میشودوباتکنیک تنفس به همراه یک تجسمقوی،تقویت میشود.تکنیک پایه وبنیادین این روش،برای یادگیری بسیارساده است.همانندریکی وسایرروش های شفابخشی باانرزی ،آمادئوس نیزمیتواندازراه دورارسال شئود؛وهمچنین میتوانددرترکیب وبه همراه روشهای دیگرشفابخشی استفاده شود.
کاورزاین روش،یک کانال ساده برای عشق خداونداست،به همین دلیلی است که آمادئوس به عنوان یک سیستم انرژی قلبی شناخته شده است.انرژی شفابخش ازطریق نیت وهمسوئی باانرزیهای خداوندوسمبل هاعمل میکند.آمادئوس میتوانددریک مجموعه چندگانه ازشرایط نیزبه کارگرفته شودوشامل:
شفابخشی برای خودودیگران.
شفابخشی ازراه دور.
شفابخشی درشرایط اضطراری.
شفابخشی حیوانات ،پرندگان وگیاهان
کمک کردن به افرادی افرادی که مرگشان نزدیک است یادرحال مردن هستند،این روش کمک میکندتاآنهاانتخاب کنندکه آیامیخواهندبرای مدت طولانی تری زنده بمانندیانه .ازدیدگاه روهی هرپایانی درواقع یک آغازاست.
کمک کردن به ارواحی که رخت بربسته اندوبه سوی دنیای معنوی وروحی درحال انتقال هستند.
پاک سازی غذا،آب،داروهاوغیره ازناخالصی ها.
شفابخشی جسمانی وعاطفی قلب.
کمک کردن به کودکان تابتوانندبه آرامی به دنیاواردشوندودرجسم فیزیکی خودفرودبیایند.
دریافت هدایای معنوی درروزتولدتان.
دریافت اطلاعات معنوی درموردآرزوهایتان.
جمع آوری دوباره زندگی هاوسفرهای گذشته درفهرست های آکاشیک.
محافظت وهمایت ازرهبران دنیادرتصمیم برای تاثیرگذاری برروی کل زمین.
شفابخشی زمین.
تاریخچه سیستم شفابخشی آمادئوس شمنی:
زندگی درعشق وشفابخشی است وبقیه چیزهافقط منتظرمیمانند(آلبرتوآگواس)
آمادئوس یک تکنیک شفابخشی باانرژی است که برای مدت 6000سال (از6000سال پیش تاکنون)توسط گارانی هااستفاده می شده است.گارانی ها،سرخپوستهائی هستندکه دراعماق جنگلهای آمازون دربرزیل مرکزی زندگی میکنند.این گروه ازسخپوستان درفیلمهاباویژگی هیات مامور/هیات اعزامی شناخته میشوندویکی ازقدیمی ترین فرهنگهایی هستندکه ازگذشته تاامروزدرجهان زندگی میکنند.ازآنجائی که گارانی هاهمیشه بسیارنزدیک به طبیعت زندگی کرده اند،برایشان آسان است که بفهمندچگونه محیط اطرافشان باروش شناسی های روحی ومعنوی آنهاتحت تاثیرقرارمیگیرد؛این روش شناسی درنتیجه زبان ساده ولی بسیارموثرشمنی آنهااست.براساس باورهای آنها،چیزی به نام بیماری وجودندارد.ازدیدگاه آنهاهرچیزی یک روح است ونیروهای خارجی هستندکه باعث به وجودآمدن عدم تعادل دران میشوند.زمانی که نیروهای خارجی(مثل ارواح خبیث یاانرژی های ناخواسته)ازبین بروند،تاثیرآن برروی بدن جسمانی نیزازبین می رودومجدداتعادل برقرارمی شود.شمن های گارانی ازدانش خودبرای کارکردن باانرژی شفابخش استفاده می کنندواین درحالی است که می داننداین انرژی ازیک نیروی برتریکتاوواحدسرچشمه می گیرد.اغتهائی که آنهابرای عشق وخدااستفاده می کنندقابل تغییراست وآنهاباوردارندکه عشق است که نیروی شفابخش استوآنهافقط افرادی هستندکه کانالهارابرای نقل وانتقال انرزی شفابخش بازمی کنند.براساس استانداردهای غربی شیوه زندگی سرخپوستان گارانی درجنگلهای برزیل هنوزبدوی وابتدائی است وتمریناتشفابخشی آنهاهنوزساده ودرعین حال جامع وارزشمنداست.ایراپورو پرنده مقدس جنگلهای آمازون،حیوان رهبرروحانی درقبیله گارانی هااست ودرهنگام استفاده ازروشهای شفابخشی،این پرنده برای همراهی وکمک فراخوانده می شود.قطعاسادگی وبی آلایشی،کلیدورودی سیستم آمادئوس است واثبات شده است که این روش برای هزاران سال استفاده شده بوده است.این سیستم شفابخشی نخستین بارتوسط آلبرتوآگائوس به غرب آورده شدکه یک شفادهنده نسل سوم برزیلی بود.مادروپدربزرگ اوپزشک بودندوباانرزیشفابخش کارمیکردندوآلبرتودرطول مدت زندگی خودشاهدانجام روشهای شفابخشی زیادی بودکه به روشهای مختلف انجام می شدندونتایج این شفابخشی هارانیزمشاهده می کرد.خانواده اوبه مدت چندین نسل دربین افرادقبیله گارانی زندگی میکردندومراقبتهای پزشکی موردنیازرابه همراه آنان انجام می دادند.درنتیجه تلاشهای آنهابرای کمک به سرخپوستان ،یک احترام متقابل بین افرادقبیله شمن وپزشکان ایجادشدوسرانجام من هاشروع به تقسیم تجربیات وروشهای شفابخشی خودباآنهاکردندواین رابطه قابل اعتمادباعث تقسیم این تجربیات شد.بااینحال فقط بخش کوچکی ازروشهای شمن هادراین سیستم شفابخشی مشاهده می شود.شمن هابه مدت چندین هزارسال به انجام این هنرشفابخشی مشغول بوده اند.حتی زمانی که آلبرتو باآنهازندگی می کرد،تمام بچه های این قبیله ازسن حدود سالگی شروع به یادگیری وانجام کارباانرژی های روانی میکردندیعنی درزمانی که احساس می کردندبزرگ وکمی قدرتمندشده اندومی توانندتمرین این روشهارادرسالهای بعدنیزادامه دهند.براساس رسخنان آلبرتو فقط یک بارازاو تقاضاشدکه این روش مقدس شفابخشی رابرای یکی ازدوستان انجام دهد.پس ازآن ،اوشگفت زده می شدازاینکه می دیدانجام عملیات شفابخشی به آرامی وبه راح سال به سرخپوستان گاانی پیوست وبه مطالعه روشهای شفابخشی آنهاپرداخت واین تمینات رابه طورگسترده فراگرفت.سرخپئستان اورابه نام مردعشق وکمال (تمامیت،بی نقصی)نامیدندوفهمیدندکه اومی تواندکانالهای انرژی راتی انجام میشودواوازدوران کودکی خودوتاسالهای زیادی پس ازآن ، هرگزنیازبه عمل جراحی پیدانکرد.پس ازآن آلبرتو به مدت  ..................................
اوبه خوبی تحصیل کردوتمرینات راآموخت ومی توانست به  7 زبان صحبت کند.پس ازآن آلبرتو شروع به تدریس این تکنیک های شفابخشی کرد.اواینکاررادر 10 سال آخرزندگی خودانجام داد.اوبه دوردنیاسفرکردوبه خاطرسخنرانی هایش وتکنیکهایش بسیارمشهورشد.اواعزام شده بودتاعشق وتکنیک های شفابخشی سرخپوستان گارانی رابه دنیاعرضه کند.ازآنجائی که سرخپوستان هیچ گونه زبان نوشتاری نداشتندوزبان رسمی مردم برزیل هم،پرتقالی بود،آلبرتو تصمیم گرفت که اسم این سیستم شفابخشی راآمادئوس  بگذاردکه درزبان پرتقالی به این معنااست:من خدارادوست دارم
درزبان لاتین معنای آمادئوس اندکی تغییرکرده وبه اینصورت درآمده است:خدارادوست بدار
آلبرتو آگائوس به انجام این تمرینات ادامه دادوبااعتمادکردن وروشهای شفابخشی مقدس وروحانی به زندگی خودادامه دادتازمانی که درسال 1922 ازذنیارفت.
هدف اودرزندگی ،بازگشت به گشت به اصل ومبدابود:درهرکاری که انجام می دهم تلاش می کنم تاشفابخشی رابه آن کاربیاورم.برای بدست آوردن اطلاعات بیشترراجع به سرخپوستان گارانی می توانیدمقالات زیررامطالعه کنید:
انرژی آمادئوس:
(برای بارورکردن اینکه:هرآنچه که میبینیدفقط یک تصوروباورنیست بلکه بایدباورداشته باشیدکه دردنیای نادیده وجودداردویک پیروزی وبرکت است)
زمانیکه ازآمادئوس استفاده می کنیم،انرژی راوادارمی کنیم که جاری شودوبه آن عشقی که درتصورمااست متصل شود.این انرژی شفابخش که توسط کائنات داده می شودبرای گسترش وتوسعه تجربه بشردرموردحقیقت وجوداست.مانیزمانندارواح،انرژی هائی درقالب فیزیکی هستیم ووجودمااین انرژی رادربرداردوزندگی ماتوسط این انرژی تحت تاثیرقرارمی گیرد.اززمان شروع حیات به بشرابزارهائی داده شدتابتوانددردورنج راآرام کند.یکی ازاین ابزارهاانرژی خالص شفابخش است وساکنان بومی زمین هزاران سال است که دارندگان این دانش شفابخشی هستند.درتااریخ منابعی وجودداردکه می گویدکارکردن بانورکائنات یاکارکردن باعشق کائنات درتمام فرهنگهاوجوددارد.درزمان حاضر،این روشهانوسازی شده اندوتکنیکهای شفابخشی که برمبنای انرژی هستندمثل تمریناتی که دردانش باستانی وجودداردبه بسیاری ازمردم دنیاآموزش داده می شود.احترام به زندگی بزرگترین ومهمترین عاملی است که مردمان جهان راازهم جدامی کندوآنهارابه قبایل مختلف تقسیم میکند.عشق تنهاعامل مشترک بین تمام روشهای شفابخشی است وبدون آن هیچ کدام ازاین روشها،نمی توانندیک شفابخشی واقعی باشند.
زمانی که ماازانرژی آمادئوس استفاده می کنیم ،وجودمان رابه روی فرصتهای جدید،تجربیات جدیدودیدگاه های جدیدبازمیکنیم وباعث گسترش آن – می شویم.زمانی که ماکاملا به انرژی شفابخش متصل باشیم،قادرهستیم که بانوروعشق خالق پروازکنیم تاعشق رادوباره به وجودآوریم،دریافت کنیم وبدهیم.پیامی که درادامه به آن اشاره می شودتوسط یکی ازمربیان من دراین سیستم شگفت انگیزبه اشتراک گذشته شد:من ازملاقات باآلبرتوآگائوس،یک شمن برزیلی جذاب وخوش قیافه که دارای موهبت شفابخشی است،خوشحال هستم.من دیدم که آلبتودستانش رابرروی بسیاری ازبیماران درازکرده بودوموسیقی کلاسیک نیزدرحی کارش پخش می شد.من افتخارمی کنم که این فردشفابخش که خودراوقف اینکارکرده است رامستقیما دیدم.دستهاوکل بدناوتوسط نیروهایی که قابل مشاهده نبودندهدایت می شد.درطول مدت کلاس آلبرتوبه مامی گفت:من دوروش ازقدرتمندترین تکنیکهای شفابخشی خودرابرروی بیمارانی اجراکردمکه مدت کوتاهی پس ازآن مردند.یکی ازدانشجویان پرسید:چطورچنین چیزی ممکن است؟توضیح داد:هدف بخشی،لزومابه وجودآوردن یک شرایط جسمی وفیزیکی خاص نیست،گاهی اوقات هدف ازشفابخشی ایجادصلح وآرامش برای روح است.
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۸۸ساعت 0:0  توسط عباس پوریوسفی (گراندمسترریکی) | 

آیورودا علم حیات با سابقه‌ای کهن – حدود پنج هزار سال - و کل‌گراترین طب سنتی سیاره‌ی زمین است. مهم‌ترین اصل در آیورودا تعادل و همزیستی‌ست: بدن و ذهن و روح همزیستیِ تنگاتنگی دارند و با هم در تعادلِ کامل هستند و هر اختلالی در این همزیستی و تعادل، به بیماری و آسیب می‌انجامد. پس درمان از دیدِ آیورودا ایجادِ دوباره‌ی تعادل و همزیستیِ آغازینِ بدن و ذهن و روح است. در آغاز، این حکمت کهن بخشی از سنتِ معنویِ آیینِ ودایی شمرده می‌شد و با ابداع خط و نوشتار، بزرگان و استادانِ آیورودا به ثبت و ضبطِ این دانش پرداختند. چاکرا سامهیتا، سوسروتها سامهیتا و آشتانگا سامگراها کهن‌ترین آثار به جا مانده از نوشته‌های آیورودایی‌ست. آیورودا ریکی شیوه‌ای‌ست بسیار قدرتمند که انرژی‌های ریکی و آیورودا را به هم می‌آمیزد. این روش نوین نه تنها در درمان و شفا کاربرد دارد بلکه به رشد و شکوفاییِ معنوی نیز می‌انجامد. در این روش با انرژی‌های طبِ آیورودایی، مانترا، رنگ‌ها، ماه و خورشید و سیارات، پانچاماهابهوتا، و دیگر انرژی‌های هستی‌بخش و درمانگر همسو می‌شوید. انرژی‌های آیورودا ریکی بسیار قدرتمند و مؤثر هستند. فرشتگانِ آیورودا – مانند دهانوانتاری – به تشخیصِ بیماری و ارسالِ بسامد مناسب انرژی هستی‌بخش یاری می‌رسانند. آیورودا ریکی از سه سطح تشکیل شده که با همسوییِ سطح یک، قفل‌های انرژی و گرفتگی‌های همه‌ی چاکراها - به جز چاکرای ریشه - باز و مسیر چاکراها از تاج تا ریشه پاکسازی و برای بیداریِ کُندالینی در سطح دو آماده می‌شود. با همسوییِ سطح دو، شعله‌ی کُندالینی افروخته و چاکراها و نادی‌ها پاک‌تر و بازتر می‌شود. در سطح سه، با انرژی‌های مانترا، رنگ‌ها، ماه و خورشید و سیارات، پانچاماهابهوتا، و دیگر انرژی‌های هستی‌بخش و درمانگر همسو خواهید شد و توانایی انتقال همسویی به دیگران را خواهید آموخت.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۸۸ساعت 23:58  توسط عباس پوریوسفی (گراندمسترریکی) | 


این مقاله به بررسی توصیفی (Cross-Sectional) کاربرد درمانهای مکمل و آلترناتیو جهت بیماران مبتلا به سرطان خون در اتحادیه اروپا می پردازد. در این مطالعه ، دوازده کشور اروپایی بطور مشترک اطلاعات خود را در مورد 68 بیمار و درقالب بخشی از یک مطالعه بزرگتر ارائه داده اند.ازمیان این افراد 26.5٪ درصد پس از تشخیص بیماری ، از درمانهای طب مکمل و جایگزین بهره مند شده اند .

متداول ترین درمانهایی که استفاده شده عبارت بوده از :

هومیوپاتی(38.9 ٪)، داروهای گیاهی (22.2 ٪)، موارد متنوعی از درمانهاي معنوی نظیر استفاده از شفاگرها و درمان از طریق یافتن مشکلات در زندگی گذشته و پیش از تولد(22.2 ٪)که این درمانها ، به نسبت قابل توجهی رضايت بخش بوده اند . بیماران صرفاً از این درمانها جهت افزایش قدرت بدني برای مقابله با سرطان و بهبود وضعيت جسمی و روحی استفاده می کنند .

اطلاعات مربوط به استفاده از طب مكمل اغلب از طریق دوستان و اقوام بیماران به دست ما رسیده است. از آنجا که این درمانها برای بیماران مبتلا به سرطان خون نیز متداول شده است ، لذا جا دارد پزشكان با بيماراني كه مي خواهند از طب مكمل استفاده نمایند با دید باز و پذیرا به گفتگو پرداخته، به او كمك كنند تا تصميم صحيحي بگیرد ( روشی مناسب شرایط و بیماریش انتخاب کند ) و نیز در مورد استفاده از طب مكمل ، پيش داوري نكنند .برگردان : مژگان زری باف

ویراستاری : زهره باقری زاده ، فرزانه قیصریان

تصحیح نهایی : دکتر کیارش ساعتچی


Complementary and alternative medicine use in patients with haematological malignancies in Europe

Alexander Molassiotisa, , , Anita Marguliesb, Paz Fernandez-Ortegac, Dorit Pudd, Vassiliki Pantelie, Ingrid Bruynsf, Julia A. Scottg, Gudbjorg Gudmundsdottirh, Maria Browalli, Elin Madsenj, Gulten Ozdenk, Miriam Magril, Sarka Selvekerovam, Nurgun Platinn, Nora Kearneyg and Elisabeth PatirakieaSchool of Nursing, University of Manchester, Coupland III, Coupland Street, Manchester M13 9PL, UK

bUniversity Hospital Zürich, Klinik und Poliklinik für Onkologie, Zürich, Switzerland

cInstitut Català Oncologia ICO, Barcelona, Spain

dFaculty of Social Welfare and Health Studies, University of Haifa

eGreek Oncology Nursing Society, Athens, Greece

fBelgian Society of Oncology Nursing, Brussels, Belgium

gDepartment of Nursing and Midwifery, University of Stirling, Stirling, Scotland

hDepartment of Oncology, Landspitali, Reykjavik, Iceland

iSahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden

jOncology Department, Aarhus University Hospital, Aarhus, Denmark

kGazi University Hospital, Ankara, Turkey

lUniversità degli Studi di Milano-Istituto Nazionale Tumori, Milan, Italy

mMasaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Republic

nSchool of Health Sciences, Koc University, Istanbul, Turkeyبرداشت:سایت بیمارستان میلاد
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۸۸ساعت 23:51  توسط عباس پوریوسفی (گراندمسترریکی) | 
امروزه  رشته های مختلف طب شرقی در ممالك غرب بيشتر عمومي شده است ولي عده اندکی پي برده اند كه چگونه فرهنگهاي مختلف ايده هاي خود را با یکدیگر مبادله كرده اند.
در سال 1999 نمايشگاهی با عنوان "ملاقات غرب و شرق" در موزه علوم لندن با هدف بررسی چگونگي تاثیر متقابل طب شرقی و پزشکی غرب در طی قرون گذشته ، برگزار شد .
مسئول نمايشگاه اظهار می داشت که : اين موضوع بسیار جالب است چون این بار با زاویه ای متفاوت ، در مورد داستان تاريخ طب سخن مي گويد و نشان مي دهد كه چگونه دو فرهنگ بر روي هم اثر متقابل گذاشته اند
 اين واضح است كه تجارب طب شرقی در بین مردم کشورهای غربی طرفدار پيدا كرده است ولي شايد مردم ندانند كه ايده ها طي هزاران سال معاوضه شده است و طب غربی نیز در محيطی  کاملا جدا و در انزوا رشد و توسعه نيافته است .
اين نمايشگاه به چهار بخش تقسيم بندي شده بود :
1- ایده های طب يونان باستان و طب اسلامي و چگونگي تولد دوباره آنها در تمدن غربی:
ايشگاه از قرن نهم و دهم یعنی زماني كه بغداد مركز علوم اسلامي و سيستم طبی  بسیار پیشرفته اسلامی بود ، آغاز مي شد. از طريق ترجمه های محققین ايراني ، مشخص شده بود كه انديشه طب يونان قديم به سيستم طب اسلامي وارد شده است . اين مربوط به زماني می شود كه غرب طي جنگ هاي صليبي قرن دوازدهم ، حمله خود را به شرق آغاز كرده بود و محققين اروپايي بطور فزاینده ای به طب اسلامي علاقمند می شدند. در این دوران متون عربي به زبان لاتين كه زبان دانشمندان آن زمان اروپا بود ترجمه شد و بدین ترتیب ، سنت يونان كه ممكن بود از ميان برود حفظ شد .
همزمانی سنت هاي اسلامي و هندي و توسعه طب غربي در مستعمره هند
 سيستم طب سنتي هندي كه با با نام آيورودا يا علم زندگي شناخته شده قدمتی بیش از 2000 دارد . در طي هجوم و استیلاي مهاجمین خارجي  ، از قرن يازدهم به بعد سيستم طب اسلامي به هند آورده شد. تعبیر هندوان از طب اسلامي که به " MedicineUnani "  معروف است ، در اصل اشاره به ریشه  این طب دريونان دارد. اين دو سيستم به خوبي همديگر را پوشش داده اند و هر دو آنها يعني آيورودا و  طب يوناني امروزه در هند رشد و توسعه پيدا كرده اند .
مستعمره هاي اروپا از قرن شانزدهم به بعد دانش گياهان ، امراض و تكنيكهاي جراحي را كه در غرب ناشناخته بود كسب كردند. يكي از مثالها گياه   rauwolfia serpentia مي باشد كه از قدیم در طب سنتي هند مورد استفاده قرار مي گرفته . مواد موثره اين گياه امروزه به عنوان درمان فشار خون و اضطراب در غرب مورد استفاده قرار مي گيرد . همزمان با گسترش امپراتوري بريتانيا در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی ،  رویکردهای پزشکی بوضوح تغییر کرد و بيمارستانهاي متعددی با پیروی از سبك غربي در هند بنا شد.
چگونه غرب و خاور دور  خود را با عقاید یکدیگر تطبيق دادند :
 این تبادلات در قرن هفدهم  و هنگامی آغاز شد كه مبلغين مسيحي ،  توضیحاتی از انچه را که در مورد پزشکی بومی مستعمره ها دیده و تجربه کرده بودند ، به موطن خود ارسال نمودند . اروپايي ها از تجربيات طب چيني در مورد نبض خوانی ، طب سوزني و فتیله گذاری(Moxibustion)  آگاه شدند. فتیله گذاری شامل  قرار دادن يك قيف ، استوانه يا جسم داغ بر روي پوست و شعله ور كردن دسته اي از مواد نرم و قابل اشتعال است که به کاهش تحریکات پوستی و ترمیم زخمهای کوچک منجر می شود
 طب غربی در قرن نوزدهم ، جایگاهی ثابت را در خاور دور از آن خود کرد . بيمارستانهاي و مدارس  به سبک طب  غربی بنا  در این منطقه از دنیا بنا نهاده شد و كتابهاي غربي نيز به زبان چيني ترجمه شد. امروزه طب چيني به صورت فزاينده اي در غرب عمومي شده و در حال بدست آوردن محبوبیتی بیشتر از گذشته است . طب سوزني شايد شناخته شده ترین تكنيك طب شزقی برای غربیان باشد كه براي درمان محدوده وسيعي از مشكلات استفاده مي شود.
به هر صورت مطالعات انجام شده نشان می دهد كه Moxibustion را می توان با موفقيت براي وضعيتهايي مانند اسكيزوفرني ، كمر درد ، التهاب مفاصل ، سرطان و امراض پوستي بکار برد .
 
مايه كوبي ، مثالی حقيقي از تشريك مساعي طب :
به عقیده برگزارکنندگان نمایشگاه ، يك مثال خوب براي تبادل ايده هاي غرب و شرق ، واكسن زدن مي باشد. عمل آبله كوبي با قدمتی طولاني به وسيله پزشكان آسيا و آفريقا به صورت تعمدي برای ایجاد فرم خفیف بیماری در افراد انجام مي شده است . يكي از راههاي بكار گرفته شده اين بوده که  فرد را  وادار می کردند لباس زیر بیمار مبتلا به آبله را بر تن کند . اين تكنيك در قرن هجدهم در اروپا شناخته شد و در خلال حكومت اشرافي بريتانيا از آن استفاده مي شد.
 سیستم طبی اروپا بعد از اينكه دكتر ادوارد جنر تكنيك ايمن تري را در سال 1798 بكار گرفت با آن رسما موافقت كرد.  در روش جدیدبه جای آبله مرغی ، از تلقیح آبله گاوی که خطر کمتری را به همراه داشت استفاده می شد .
واكسناسيون با روش دكتر جنر سپس به شرق بازگشت و از آغاز قرن نوزدهم در کشورهای هند و چين مورد استفاده قرار گرفت
برگردان : مهندس فرزانه قیصریان
ویراستاری : دکتر کیارش ساعتچی
منبع : سایت خبری BBC
http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/259941.stm

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۸۸ساعت 23:50  توسط عباس پوریوسفی (گراندمسترریکی) | 

بسیاری ازاستادان ریکی توصیه میکنندکه درطول درمان،خودرابه احساس درونیتان بسپاریدودستهایتان رادرمحلی بگذارید،که حس شهودی شمامیخواهد.معمولااین نیزراه درستی است که ریکی رابه نقطه ای منتقل کنید،که بیماراحساسی ازرنج ودرددارد.بنابراین ،ضرورتی نداردکه نظمی رابدون ذره ای تغییر حفظ کنید. هنگان شروع درمان بایددرابتدا،چهارروزپیاپی به فردانرژی بدهید.این امربیش ازهرچیزسبب تحریک بدن ،جهت پاکسازی سموم میگردد.بنابراین توصیه کنیدکه درطول این دوره ،بماربه میزان زیادی ازآب استفاده کند.تابه پاکسازی طبیعی سموم بدن کمک نماید.همواره بکوشیدهنگام درمان تاحدممکن کلیه وضعیتهای اصلی رارعایت کنیدونواحی مشکل آفرین رابه آخرینمرحله بسپارید.تاباانرزی قوی تردرمان شوند.اصولاهربخش باید 3 تا 5 دقیقه درمعرض انرزی باشدزمانی میرسد که احساس میکنید،یک قسمت به حدکافی انرژی دریافت کرده است.ازاین رودیگرنیازی نیست که مراقب گذشت زمان باشید.درصورتی که بیماری مزمن وسخت است،نبایددرمان بیش از20 ال 30 دقیقه طول بکشد.درصورتی که گاهی احساس آشنای جریان گرماراندارید،بدان معنی نیست که انرژی ریکی حضورندارد.بلکه این انرژی خودرابانیازبیمارتطبیق میدهد.پس ازهردرمان ،درصورت امکان به بیمارکمی فرصت استراحت بدهیدوبدانیدکه این مرحله اهمیت زیادی داردزیرا،ارتعاشی که درحین درمان ایجادشده ممکن استپس ازحل مشکل نیزادامه یابد.سپاس خودرابجای آورید،وفراموش نکنیدکه هرچه بیشترریکی بدهید،جریان آن درشماقوی ترخواهدشد

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۸۸ساعت 23:48  توسط عباس پوریوسفی (گراندمسترریکی) | 

متعادل ساختن چاکراهابه کمک ریکی،بخشی ازبرنامه متعارف درمانی نیست.بااین وجود،روش بسیارموثری است وبرخی اردرمانگران بدون این جریان کارنمیکنند.اطلاعات زیرین درباره چاکراها به درک بهتر شماازوضوع کمک خواهدکرد.هرچاکرابا بخش وعضوخاصی ازبدن ارتباط دارد،که انرژی لازم برای عملکردآنراتولیدمیکند.هفت چاکرای اصلی مربوط به هفت غده داخلی است.همانطورکه هرعضوی ازبدن انسان معادلی درسطح ذهنی ومعنوی دارد،هرچاکرانیزمربوط به جنبه خاصی ازرفتارورشدانسانی است.چاکراهای پائینی باعواطف ونیازهای اصلی مربوطندوانرژی که ازاین بخش ساطع میشود،دارای فرکانس پائین تری است.بنابراین ،طبیعت خشن تری دارد.انرژی ظریفترچاکراهای بالائی،مربوط به اهداف وقوای معنوی وذهنی متعالیتری درانسان است.مسدودشدن جریان انرژی درچاکراهاویاغلبه انرژی میتوانددرسطح جسم،ذهن وروح عدم تعادل وناهماهنگی ایجادکند.چنین اختلالاتی غالباحاصل فشارهاوآسیبهای روانی وهمچنین تجربه لذت افراطی است.یک شفابخش میتواندفقط باپاکسازی چاکراها وتعادل بخشیدن به آنها،کارموثری انجام دهد،تاآنکه انرژی بدون مانع،دوباره جریان یابد.تمامی روشهای مراقبه ویوگاباپاکسازی انرزیهای پائینی وهدایت آنهابه بالا،درجستجوی تعادل بخشیدن به انرژی چاکراهاهستند.دریک فردمعمولی ،چاکراهادرشکل دوایرکوچکی باقطردو اینچ به نظرمیرسندکه بانورملایمی میدرخشند.اما،درفردی آگاه که ازنظرمعنوی رشدیافته چاکراهامیطپندومیدرخشند.میزان عظیمی ازانرژی درآنهاجریان دارد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۸۸ساعت 23:47  توسط عباس پوریوسفی (گراندمسترریکی) | 

حتی اگر با آشپزی سر و کار نداشته باشید، بی تردید با غذا در رابطه هستید. ماهمه شنیده ایم که تو همانی هستی که می خوری و یک فلسفه قدیمی که من از میکروب شناسان آموخته ام این است که غذا روح است. کاملاً واضح است که رابطه ای بین کیفیت غذایی که انتخاب می کنیم و اثر آن روی بدن، فکر و روح ما وجود دارد. بعمل آوردن غذا، آماده کردن غذا و خوردن غذا می تواند یک تمرین معنوی باشد . همچنین خوردن غذای سالم اثری مثبت در کیفیت کانال انرژی ریکی شما دارد. غذای سالم ازبدن شما در برابر سموم محافظت می کند و امواج شما را افزایش می دهد. پس کانال بازتر و هماهنگ تری برای انرژی ریکی می شوید. بعلاوه هرچه شما سالمتر باشید با حداقل انرژی هم می توانید کارکنید؛ در حالی که انرژی بیشتری هم به دستان شما می آید و به بدن گیرنده وارد می شود. وقتی که در بدن شما سمی وجود ندارد به انرژی هوشیار، حساستر می شوید و بهتر می توانید بدن متقاضی را بفهمید و جاهائی که دستهایتان را باید بگذارید پیدا کنید. و همچنین شما به راهنمای روحانی خود نزدیکتر می شوید. در واقع بعنوان کسی که با انرژی ریکی در رابطه است، سالم بودن شما الگویی برای دیگران خواهد بود. بنابراین اهمیت دادن به رژیم غذایی برای رسیدن به سلامتی یک قسمت طبیعی از زندگی با ریکی است . هنگامی که ما به غذای روزانه ایی که می خوریم نگاهی بیاندازیم، متوجه می شویم که از حالت نرمال به دور است. انرژی و مواد غذایی موجود در طبیعت دستکاری شده و اغلب برای نگهداری آنها از مواد و طعمهای مصنوعی استفاده شده است. من ترجیح می دهم که خودم و خانواده ام ، غذائی که مواد شیمیایی نداشته باشد بخوریم. تحقیقات نشان داده است که غذاهای ارگانیک مواد معدنی بیشتری از غذاهای معمولی که در دسترس همه است دارند، به اضافه اینکه طعم بهتری هم دارند. سموم شیمیایی که در مزرعه ها استفاده می شوند آبهای زیرزمینی و راه آبها را آلوده می کنند. پس این بهترین روش برای سلامت سیاره مان وانسانهای دیگری که در این سیاره با آنها سهیم هستیم، می باشد. کتاب" رژیم غذایی در یک سیاره مسموم: چگونه یک غذای سالم و مفید برای خود و خانواه انتخاب کنید"نوشته دیوید استیمن،کتابی مفید در رمینه غذا و مواد غذایی است. در این کتاب غذاها نسبت به سموم شیمیایی که در آنها باقی مانده به 3 طبقه نور سبز، نور زرد و نور قرمز دسته بندی شده است. ریکی می تواند فرکانس غذایی شما را افزایش دهد،هرچندکه شما بتوانید غذای ارگانیک بخرید یا مجبور باشید غذاهای معمولی بخرید. این تکنیک مخصوصاٌ برای استفاده غذای معمولی مهم می باشد. چه سبزیجات، میوه، حبوبات یا گوشت باشد، هر نوع غذا فرشته خودش را دارد. با استفاده کردن از سمبل راه دورما می توانیم با فرشته غذا ارتباط برقرار کنیم وبخواهیم که کیفیت و خالصی طبیعت را دوباره به غذا برگرداند. وقتیکه مواد پروتئینی بسته بندی نشده باشد ما براحتی میتوانیم برای چند دقیقه از ریکی برای پاکسازی کردن استفاده کنیم وبخواهیم که مواد غذائی ما در طبیعت درآن جمع شده وسموم را پاک کند . خیلی تعجب خواهید کرد وقتیکه می بینید که انرژی به مانند اینکه به یک گیرنده انرژی می دهید روی غذا هم کار می کند و پاکسازی می کند. همچنین من از سمبل راه دوراستفاده می کنم و ریکی را به خاکی که گیاهان در آن رشد می کنند وبه مزرعه ها و کشاورزان می فرستم. سپاسگزاری از غذایی که می خوریم و مردمی که در تهیه و تولید غذا تلاش می کنند بسیار سودمند است. یکبار از یکی از استادان میکروب شناسی سؤال کردم که آیا بیماریهای جدی و خطرناکی که امروزه وجود دارد بعلت سمومی است که از زندگی مدرن، ما را مسموم کرده است؟ جواب او این بود: هرچند که امروزه با سموم شیمیایی جدیدی که سیاره مان را مسموم کرده، بیمار می شویم ولی این نسبت به غذائی که برای خوردن انتخاب می کنیم در درجه دوم قراردارد، بدنهای ما ارگانیسم های غیر قابل باوری هستند که طوری طراحی شده اند که می توانند خودشان را دربالانس نگه دارند و در سلامت خودشان موثرند. البته تغذیه نا صحیح، تغذیه نامناسب و فقر مواد غذائی در این روزها بیماری را ترویج داده است. در زمان ما گوشت، لبنیات و شکر بیشتری نسبت به اجدادمان مصرف می شود و به نظر می آید خیلی از بیماریها از بیماری اشرافی بودن و شهری زندگی کردن است. روستائیان، که غذاهایی ساده می خورند هیچ خطری تهدیدشان نمی کند. یک مثال در این مورد هست: در سالهای دهه 1930 پروفسوری در کلاسش از شاگردانش خواست که در مورد بیماری یک زن با دقت تحقیق کنند. او به آنها گفت این بیماری خیلی کمیاب است و امکان دارد که آنها دیگر این چنین بیماری را در طول عمرشان نبینند. آن زن سرطان سینه داشت. در حالی که ما با سموم شیمیایی و غذاهای ناسالم بیشتری نسبت به نسل قبل مسموم می شویم. ولی معلومات و آگاهی ما نسبت به مواد غذایی بیشتر شده است و می توانیم از خود محافظت کنیم. من شدیداً جذب تنوع غذائی میکروب شناسان شدم. در سالهای اخیر من خیلی تحت تأثیر این کتابها قرار گرفتم: محدوده رژیم غذایی و غذای مخصوص شما که در مورد انواع گروه خونی و رژیم غذائی مربوط آن است و اطلاعاتی در مورد جوانه گیاهان و غذاهای خام وانرژی دهنده های طبیعی کسب کردم. هرچه بیشتر در مورد مواد غذائی طبیعی مطالعه می کردم بیشتر شهود درونی خود را می شنیدم و نه تنها می دانستم که چه چیزی توازن را در بدن من پایدار می کند، بلکه می دانستم که چگونه می توانم توازن و بالانس را در بدنم بوجود بیاورم. کلآً غذاهای طبیعی نه تنها بدن ما را نورانی می کنند بلکه پاکسازی کننده بسیار عالی هستند. سبزیجات تازه و میوه ها کلیدی به روی بازشدن این راه می باشند و سلامتی را به بدن ما می آورند و همچنین از بیماری جلوگیری می کنند. برگهای سبز منبع زیادی از کلسیم، ویتامین آ و سی و لوتین و فولیک اسید هستند. برگهای سبز، انتخابی عالی برای رفع چاقی و سرطان هستند. تربچه و هویج و چغندر نیز برای پاکسازی کبد مفید می باشند. کل حبوبات برای توازن مواد غذایی مهم هستند. وقتی حبوبات مصرف می کنید، مواد معدنی و ویتامینی که وارد بدن شما میشود خیلی بیشتر از محصولات مشابهی است که از آرد سفید ساخته شده است. در حقیقت آرد سفید و شکر سفید خالی از مواد مغذی می باشد. در واقع آنها برای هضم شدن مواد معدنی بدن ما را غارت می کنند. حبوباتی مانند برنج قهوه ای، جو، گندم، ذرت، گندم سیاه، ارزن و لوبیا غنی از فیبر می باشند. فیبراز مشتقات کربن می باشد و همچنین سمومی که ما را مسموم می کنند از مشتقات کربن می باشد. رژیم فیبری با سبزیجات و حبوبات موقعیت جذب کننده مشابه بوجود می آورد و بدن و دستگاه هاضمه ما را پاکسازی می کند. بهار بهترین زمان برای سبکتر کردن غذای روزانه می باشد. طبق رسوم و سنن، مردم در بهار غذای سبکتری می خورند و در زمستان وعده های سنگین تری می خورند. مجله ریکی نیوز، سال سوم شماره اول نوشته: خانم لورا سورزیمبا ترجمه: نوشین بهمنیار

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۸۸ساعت 23:46  توسط عباس پوریوسفی (گراندمسترریکی) |