هنرشفا

 اسوئی ریکی 

 نیواسوئی ریکی وتقویت کننده نیواسوئی

 کارونا ریکی 

 کندالینی ریکی 

 گلدریکی ریکی 

 لایف فورس ریکی

 رون والدر ریکی

 تایکون ریکی

  منشاءتایکون ریکی

  منشاء۷چاکراریکی

  شفای تمام طیف ریکی

  شفای ۷رنگ ریکی

 شمن رزونانس ریکی 

 سخمت سخم ریکی 

آلچمی ریکی 

 صوفی ریکی 

 آنگل وینگز ریکی 

 کاندللایت ریکی 

 الناری یل ریکی 

 فیوژن ریکی 

 کوزورایس ریکی 

 سوکی سی سیستم ریکی 

 سیمرغ امپوورمنت ریکی 

 هاوک امپوورمنت ریکی 

 بات ترفلی امپوورمنت ریکی 

  آبون دانس ریکی 

 چاکراآیوریک فیلدهی لینک ریکی 

 کلروایوانرژی ریکی 

 ادرل هربس  ریکی 

 ویسدوم اف مرلین ریکی 

 آیوروداریکی

 المنتال ریکی

 سلتیک ریکی

 ری اف سایندسیس ریکی

 ویسدم اف مرلین ریکی

 فدرز اف آنگل ریکی

 سیلورراین ریکی

 بودابلیس ریکی

 مجیکال شمن ریکی

 کاوا ریکی

 لایت اف فورگیونس ریکی

سرمونی آل وایت مجیک ریکی

و...بسیاری ازسیستم های جدیددیگر

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۸۹ساعت 12:48  توسط عباس پوریوسفی (گراندمسترریکی) |